To investors

Skhidnytsia,str. B. Khmelnitskiy, 25

Land area of 0.6478 ha, urban village Skhidnytsia

Skhidnytsia,str. B. Khmelnitskiy, 26

Land area of 0.3 ha, urban. village Skhidnytsia
 

StaryiKropyvnyk, Drohobych district

Land area of 8 ha, Drohobych district, village Staryi Kropyvnyk.

Yavora, Turka district

Land area of 4.5 ha, Turka district, village. Jawora.

Головна